Pastro filtrat
Arsyetimi dhe shkrimi ligjor
7.00 
Aspekte te se Drejtes se Biznesit ne Shqiperi – Argita Malltezi. Jonida Rystemaj, Lealba Pelinku
15.00 
E  Drejta Civile – Ardian Nuni
15.00 
E  Drejta Civile, Kontratat Pjesa e posacme – Georges Vermelle
8.00 
E  Drejta e Keshillit te Evropes
12.00 
E  Drejta Institucionale e Bashkimit Evropian
15.00 
E  Drejta Kushtetuese – Luan Omari, Aurela Anastasi
12.00 
E  Drejta Penale Evropiane
15.00 
E Drejta Administrative 1
15.00 
E Drejta Civile – Peter Bydlinski
18.00 
E Drejta Civile, Detyrimet – Gerard Legier
10.00 
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave, Pjesa e Pergjithshme – Mariana Tutulani – Semini
10.00 
E Drejta Familjare
35.00 
E Drejta Kushtetuese e Republikes se Kosoves
20.00 
E Drejta Nderkombetare Private – Ardian Kalia
10.00 
E Drejta Romake – Ken Dhima
18.00 
E drejte administrative- Fejzulla Berisha
14.00 
E drejte e punes – Kudret Çela
12.00 
Falimentimi ne Aspektin Krahasues
15.00 
Fitimi i Pronesise mbi Pasurite e Paluajtshme – Besnik Maho
6.00 
Fjalor i Diplomacise – Njazi Uka
35.00 
Fjalor I Drejtesise
50.00 
Fjalor Termat Juridike Evropiane
10.00 
Fjalor Terminologjik per Drejtesine – Kalo & Associates
7.00 
Historia e Avokatise Shqiptare
9.50 
Historia e Insitucioneve
4.50 
Hyrje ne te drejten civile- Osman Kadriu
15.00 
Jurisprudenca E Gjykates se Strasburgut
30.00 
Kanuni I Leke Dukagjinit
13.00 
Kodi Civil dhe Dispozitat per Bashkepronesine e Bashkeshorteve
10.00 
Kodi I Familjes dhe Legjislacioni per Biresimet I Republikes se Shqiperise
13.00 
Kodi I Procedurave Administrative Te Repiblikes se Shqiperise
7.00 
Kodi I Procedures Civile I Republikes se Shqiperise
12.00 
Kodi I Punes I Republikes se Shqiperise
10.00 
Kodi Penal dhe I Procedures Penale
15.00 
Kodi Penal I Republikes  se Shqiperise
8.60 
Kodi Rrugor I Republikes se Shqiperise
15.00 
Komentari I Kodit Civil Republikes se Shqiperise
200.00 
Kontabiliteti Per Fakultetin e Drejtesise
7.00 
Konventat e Konferences se Hages mbi te Drejten Nderkombetare Private
10.00 
Kriminalistika – Skender Begeja
15.00 
Kushtetuta Bashkiake
5.00 
Kushtetuta e Republises se Shqiperise
7.00 
Kushtetuta, Bullgari-France-Greqi-Gjermani-Hungari-Itali-Kanada-Rumani-SHBA
10.00 
Legjislacioni Doganor
25.00 
Legjislacioni Shqiptar dhe Konventa e te Drejtave te femijes
20.00 
Ligji I Ri Shqiptar per Shoqerite Tregtare
15.00 
Liria e Shprehjes, Standartet ndërkombëtare
5.00 
Magjistrature & Avokatia
55.00 
Mbi Frymen e Ligjeve
7.00 
Murphy Per Proven
15.00 
Parime dhe Institucione te se Drejtes Publike
10.00 
Per Nje  Rend Publik Europian
35.00 
Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare
25.00 
Permbledhese Legjislacioni ne Fushen e Permbarimit
10.00 
Permbledhese Ligjore e Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale Vol I
12.00 
Permbledhese Ligjore e Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale Vol II
12.00 
Permbledhje e Akteve Nderkombetare per Drejtesine
35.00 
Permbledhje Legjislacioni per Nepunesin Civil
8.00 
Permbledhje Legjislacioni per Pushtetin Vendor
25.00 
Permbledhje Legjislacioni per Shoqerite Tregtare
14.00 
Permbledhje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise
35.00 
Permbledhje Legjislacioni per Urbanistiken dhe Ndertimet
20.00 
Permbledhje Vendimesh Unifikuese te Gjykates se Larte
25.00 
Pronesia
5.00 
Rendi Etnojuridik
25.00 
Sistemet e huaja me te medha te te drejtes
10.00 
Studime dhe tekste juridike II – At Giuseppe ( Zef ) Valentini
9.00 
Te Drejtat e Njeriut ne Kushtetuten Shqiptare – Dr. Alket Hyseni
5.00 
Zhvillimi Historik I Mendimit Teoriko-Juridik Shqiptar
7.00 
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen